W spotkaniu wzięła także udział Małgorzata Paprocka, Sekretarz Stanu w KPRP.

Wśród tematów rozmowy była m.in. kwestia zapewnienia ochrony klientom instytucji finansowych oraz prace nad projektem ustawy przenoszącej kompetencje Rzecznika Finansowego do UOKiK.

Zgodnie z projektem ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej, dotychczasowe zadania Rzecznika Finansowego (RF) zostaną przejęte przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

W uzasadnieniu do projektu podano, że obecnie znaczna część kompetencji prezesa UOKiK jest powielana przez Rzecznika Finansowego. Powołano się przy tym na raport Najwyższej Izby Kontroli z 2013 r., z którego wynika, że główną przyczyną problemów konsumentów z uzyskaniem niezbędnej pomocy jest rozproszenie kompetencji między poszczególnymi organami i instytucjami, odpowiedzialnymi za ochronę konsumentów.

Zgodnie z projektem, po przejęciu zadań Rzecznika Finansowego prezes UOKIK będzie mógł nie tylko - tak jak dotąd - interweniować w sprawach zbiorowych dotyczących ochrony konsumentów, ale również w indywidualnych, także dotyczących osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub wytwórczą w rolnictwie.